กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
รูปประกอบข่าวข่าวเด่น ทส. rss
รูปประกอบข่าวทส. เปิดแอพใหม่สู่ 4.0 ให้ประชาชนแจ้งเหตุได้ 24 ชั่วโมงโครงการ Smart National Park 4.0 (28/04/2560)
ข่าวน่าสนใจ
รูปประกอบข่าวทส.ผุดศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า (ศปก.พป.)เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ (28/04/2560) รูปประกอบข่าวทส. และ กสทช. หารือแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (27/04/2560)
รูปประกอบข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับเลขาธิการ CITES (26/04/2560) รูปประกอบข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประชุมผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด ทส.ครั้งที่ 4/2560 (26/04/2560)
รูปประกอบข่าวทส.ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อยกระดับความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ของ ทส. (24/04/2560) รูปประกอบข่าวทส.ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานวันคุ้มครองโลก 2560 (Earth Day) ภายใต้แนวคิด "ผนึกพลังไทยทั้งชาติลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" (21/04/2560)
splash 
ประกาศ
รูปประกอบข่าวข่าวรับสมัครงาน
รูปประกอบข่าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 อัตรา สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (27/03/2560)
รูปประกอบข่าว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา สังกัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (16/03/2560)
รูปประกอบข่าว กลุ่มกฎหมาย เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 2 อัตรา (17/02/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวรับสมัครทุน/ฝึกอบรม
รูปประกอบข่าว รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13 (20/04/2560)
รูปประกอบข่าว ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 13 (31/03/2560)
splash 
เชื่อมโยง
รูปประกอบข่าวแวดวงข่าว rss
รูปประกอบข่าว อส. รายงาน พบนกเป็ดหงส์ เป็นฝูงครั้งแรกในรอบหลายปี (30/04/2560)
รูปประกอบข่าว ทสจ. มหาสารคาม รายงานการแถลงข่าวการจับขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง จ.มหาสารคาม (30/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 28 เมษายน 2560 (28/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปข่าวหนังสือพิมพ์ประจำวันที่ 27 เมษายน 2560 (27/04/2560)
รูปประกอบข่าว Info_ทบ.ประเภทการใช้น้ำบาดาล (27/04/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวข่าวตรวจราชการ rss
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการ รอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ของ ผต.ทส.(นายอดิศร นุชดำรงค์) ระหว่างวันที่ 27-28 เม.ย.60 (28/04/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการภารกิจของผู้ตรวจราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย) ณ ห้องประชุมกรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพมหานคร (28/04/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามภารกิจของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ จังหวัดเชียงใหม่ (25 เม.ย. 60) (26/04/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามภารกิจของ ผต.ทส. (นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล) ณ องค์การจัดการน้ำเสีย (25 เม.ย. 60) (25/04/2560)
รูปประกอบข่าว การตรวจราชการตามภารกิจของ ผต.ทส. (นายประลอง ดำรงค์ไทย) ณ สวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ (24 เม.ย. 60) (24/04/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/04/2560)
รูปประกอบข่าว บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงพลับพลาที่ประทับตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง (26/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (24/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (24/04/2560 11:05:24)
รูปประกอบข่าว ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (24/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ (ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเจริญประเทศ) (21/04/2560)
รูปประกอบข่าว ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถกวาดดูดฝุ่น 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ทสจ.สระบุรี (21/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องสับย่อย (20/04/2560)
รูปประกอบข่าว แผนปฏิบัติงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ทสจ.สระบุรี (20/04/2560)
รูปประกอบข่าว แผนการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนฯ ทสจ.สระบุรี (20/04/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว ราคากลาง กิจกรรม การส่งเสริมนำวัสดุเหลือใช้มาเพาะเห็ด จำนวน ๔ รายการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ (ทสจ.แพร่) (24/04/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (24/04/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดทำถุงผ้า โครงการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ (เมืองแพร่สดใสไร้ขยะ) (ทสจ.แพร่) (21/04/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางจัดหารถกวาดดูดฝุ่น จำนวน 3 คัน (21/04/2560)
รูปประกอบข่าว ราคากลางซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) และวัสดุสำนักงาน (หมึกโทรสาร) (20/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพือการเกษตรพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (18/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสาธารณะ(ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเจริญประเทศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง สองราคาจัดซื้อเตาเผาถ่าน (12/04/2560)
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (07/04/2560 12:56:32)
รูปประกอบข่าว ประกาศราคากลาง สอบราคาจ้างเหมาราษฎรจัดทำแนวกันไฟ จำนวน 73 ชุมชน (04/04/2560)
splash 
รูปประกอบข่าวสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง rss
รูปประกอบข่าว เดือนเมษายน 2560 ทสจ.พระนครศรีอยุธยา (01/05/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนเมษายน 2560 ทสจ.ชุมพร (01/05/2560)
รูปประกอบข่าว เดือน มีนาคม 2560 สนง.ทสจ.เชียงราย (01/05/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2560 (สำนักความร่วมมือฯ) (28/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560(ทรัพยากรฯนครราชสีมา) (27/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560(ทรัพยากรฯนครราชสีมา) (27/04/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนเมีนาคม 2560 สนง.ทสจ.กระบี่ (26/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 สนง.ทสจ.สุโขทัย (25/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 สนง.ทสจ.ร้อยเอ็ด (24/04/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนมีนาคม 2560 สนง.ทสจ.สตูล (18/04/2560)
รูปประกอบข่าว เดือนมีนาคม 2560 สนง.ทสจ.สระบุรี (17/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 สนง.ทสจ.พัทลุง (12/04/2560)
รูปประกอบข่าว สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560 สำนักบริหารกลาง (11/04/2560)
splash 
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์