ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > บริการกระทรวง > ข้อมูลโครงการสารสนเทศ
ข้อมูลโครงการสารสนเทศ
 
แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศ 5 ล้าน และ 10 ล้าน
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศน้อยกว่า 5 ล้าน
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการสารสนเทศมากกว่า 10 ล้าน
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure Manual)
 
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ICT ปี 2556 - ปรับปรุง 8 มี.ค. 56 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มาตรฐาน ICT ปี 2556 (เพิ่มเติม) - ปรับปรุง 29 มี.ค. 56
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มาตรฐานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับกระทรวง
• ประวัติกระทรวง
• ผู้บริหารระดับสูง
• ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• ตราสัญลักษญ์
• นามสงเคราะห์
• ติดต่อกระทรวง
• แผนผังเว็บไซต์

แผนยุทธศาสตร์
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• สำนักงานปลัดกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

เว็บไซต์หน่วยงาน
• ส่วนกลาง
• ส่วนภูมิภาค
• หน่วยงานระดับกรม/องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ

• ลิงค์หน่วยงานอื่น

ข่าวกระทรวง
• แวดวงข่าว
• ข่าวตรวจราชการ
• แถลงข่าวกระทรวง
• ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศ
• ข่าวสมัครงาน
• ประกาศกระทรวง
• ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
• ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
• ด้านน้ำในแผ่นดิน
• ด้านสิ่งแวดล้อม
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
• มติคณะรัฐมนตรี

เอกสาร/บทความ
• เอกสารเผยแพร่
• ผลงานวิจัย
• จดหมายข่าว
• คู่มือการใช้งานระบบใน สป.ทส.

ศูนย์บริการประชาชน
• ศูนย์บริการร่วม ทส.
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.mail.go.th
Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!