ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > แวดวงข่าว > รมว.ทส. ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jeon Jae-man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
รมว.ทส. ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jeon Jae-man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jeon Jae-Man เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556ที่ผ่านมา
          โดยเอกอัครราชทูตฯ กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี และแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทยที่ส่งทหารไปร่วมรบในสงครามเกาหลีเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ (ค.ศ. ๑๙๕๐) และให้การสนับสนุนภาคธุรกิจของสาธารณรัฐเกาหลีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ได้มีความริเริ่มขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน โดยได้จัดการประชุมร่วม Korea-Thailand Environmental Cooperation Forum เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกันยกร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับกระทรวงสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้นความร่วมมือในด้านการจัดการน้ำเสีย รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
          นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แนะนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามแนวทาง Green Growth ของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยการดำเนินงานใน ๓ ส่วน (Green Triangle) ได้แก่ ๑) Global Green Growth Institute ๒) Green Climate Fund และ ๓) Green Technology Centre 
         โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวชื่นชมการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โดยเน้นถึงการขยายความร่วมมือในการดำเนินงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็น ก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ สาธารณรัฐเกาหลีถือเป็นผู้นำและมีระบบการจัดการที่ดี รวมถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการลดการปล่อย CO2 จึงมีความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน การพัฒนาตลาดคาร์บอนในภาคเอกชน และคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากทั่วโลกให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว และเชื่อว่าในอนาคตอาจมีการนำประเด็นดังกล่าวมาใช้ในการกีดกันทางการค้า ดังนั้น จึงประสงค์ให้มี การขยายความร่วมมือในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทั้งสองประเทศ รวมถึงทั่วโลก ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ เห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)

หน้าหลัก

เกี่ยวกับกระทรวง
• ประวัติความเป็นมา
• ผู้บริหารระดับสูง
• วิสัยทัศน์ พันธกิจ
• โครงสร้างองค์กร
• ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ
• ตราสัญลักษญ์
• แผนที่ตั้งกระทรวง
• แผนผังเว็บไซต์

ข่าวสารกระทรวง
• แวดวงข่าว
• ข่าวตรวจราชการ
• แถลงข่าวกระทรวง
• ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวสมัครงาน
• ข่าวเด่น ทส.
• ประกาศกระทรวง
• ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
• ประกาศราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง
• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง

บริการประชาชน
• นามสงเคราะห์
• ศูนย์บริการร่วม ทส.
• ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.ทส.
• แบบฟอร์มดาวน์โหลด
• ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลศูนย์บริการร่วม
• ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
• กระดานสนทนา

สาระน่ารู้ ทส.
• เอกสารเผยแพร่
• ผลงานวิจัย บทความ
• กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
• จดหมายข่าว ทส.
• คูมือการใช้งานระบบใน สป.ทส.

ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
• ส่วนกลาง
• ส่วนภูมิภาค
• ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การมหาชน
และรัฐวิสาหกิจ

• ลิงค์เว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE 9 ขึ้นไป, FireFox 22 ขึ้นไป Google Chrome 28 ขึ้นไป, หน้าจอขนาด 1366x768 pixel ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.mail.go.th
Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!