กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > แวดวงข่าว > ทส. จับมือ ยธ. ลงนามบันทึกความร่วมมือป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน
ทส. จับมือ ยธ. ลงนามบันทึกความร่วมมือป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน

          เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ กระทรวงยุติธรรม โดย กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดพิธีลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน โดยมีนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายนพพล ศรีสุข อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมลงนามในบันทึกความตกลงดังกล่าว ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 
         นายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ให้แก่หน่วยงานในสังกัด โดยให้จัดการปัญหาการบุกรุกเข้าครอบครองพื้นที่ป่า ผ่านการใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนายทุนที่บุกรุกพื้นที่ป่า และต้องสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนว่าการตัดไม้ทำลายป่า นอกจากจะถูกดำเนินคดีอาญาแล้วจะต้องถูกดำเนินคดีทางแพ่งอีกด้วย รวมทั้งชาวบ้านที่ทำมา หากินก่อนประกาศพื้นที่ป่า ให้เข้าไปสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำกับดูแลขยายพื้นที่ของชุมชนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้มีความเหมาะสมและยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง ป่าชายเลนดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ จึงได้จัดตั้ง "ศูนย์ปฏัติการร่วมป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน” โดยมีที่ทำการอยู่ที่ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคาร บี (อาคารรัฐประสาศนภักดี) เพื่อร่วมมือกันทำงานแบบบูรณาการในการพิทักษ์รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้ง ป่าชายเลน ให้มีความอุดมสมบูรณ์
           ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ข้อ 5 นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ที่ได้มุ่งเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทยซึ่งเป็นหน้าที่ของกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง แต่อีกบริบทหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปคือการป้องกันและการปราบปราม
การกระทำความผิดทางอาญาในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน ซึ่งได้ทวีความรุ่นแรง มีความสลับ -2- ซับซ้อน มีผู้ทรงอิทธิพลเป็นตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศน์และระบบสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยมีการกระทำความผิดกฎหมายที่มีลักษณะที่ข้ามชาติ เช่น การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย สินค้าหนีภาษี ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การลักลอบขนส่งอาวุธ การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การก่อการร้าย โจรสลัด รวมทั้งการบุกรุกทำลายป่าชายเลน การทำลายปะการัง หญ้าทะเล สาหร่ายทะเล การลักลอบซื้อขายสัตว์ทะเลหายาก การก่อมลพิษทางทะเล การสร้างสิ่งปลูกสร้าง ที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชน การทำลายแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งมีภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอาญาในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน ซึ่งได้ดำเนินการปราบปราบการกระทำความผิดอาญาในพื้นที่ทางทะเลและการบุกรุกป่าชายเลนโดยนำระบบสารสนเทศแผนที่ หรือ DSI MAP มาใช้ในการพิสูจน์ขอบเขตพื้นที่ จนสามารถปกป้องผืนป่าและทวงคืนที่ดินให้กลับมาเป็นของรัฐรวมมูลค่ากว่า 200,000 ล้านบาท อาทิ การดำเนินคดีบุกรุกป่ากะปง การดำเนินคดีการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติที่อำเภอเกาะยาว การบุกรุกที่ดินที่เกาะสมุย เป็นต้น นอกจากภารกิจด้านปราบปรามแล้วภารกิจด้านการป้องกันที่สำคัญคือ การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดฝั่งอันดามัน 6 จังหวัด การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการบุกรุกป่าด้วยแผนที่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ให้กับข้าราชการและประชาชนเพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการบุกรุกที่ดินของรัฐรวมถึงให้ประชาชนได้รู้สิทธิในการครอบครองที่ดินของตนว่าอยู่ในพื้นที่หวงห้ามของรัฐหรือไม่ ตลอดจนการอบรม แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย การเก็บรวบรวมพยานหลักฐานการบุกรุกในที่ดินราชพัสดุให้กับหน่วยงานทางทหารเพื่อใช้ในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
             การลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลนครั้งนี้ จะเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากมีการจัดตั้ง "ศูนย์ปฏัติการร่วมป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางทะเลและชายฝั่งรวมทั้งป่าชายเลน”แล้วยังมีการกำหนดกระบวนการขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติร่วมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเพื่อการปฏิบัติหน้าที่สืบสวนสอบสวนร่วมในคดีพิเศษ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลและการติดตามประเมินผลเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกระแสสังคม เพื่อรณรงค์ สร้างความตื่นตัวและปลูกฝังค่านิยม รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งป่าชายเลน อีกด้วย
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์