กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > แวดวงข่าว > นิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของ สป.ทส. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของ สป.ทส. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560

          วันนี้ (12 กันยายน 2560) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการแถลงผลการดำเนินงานการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ ของ สป.ทส. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อรายงานผลสำเร็จของการดำเนินการจัดความรู้ของ สป.ทส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สรุปบทเรียนที่ได้รับ ปัจจัยความสำเร็จ รวมถึงข้อเสนอแนะสู่การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในปีต่อไปให้ผู้บริหารได้ทราบ และมอบรางวัลหน่วยงานคุณภาพ "การจัดการความรู้เข้มแข็ง” โดยมีนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เป็นประธาน ณ ลานห้องโถง ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          สืบเนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) ได้ดำเนินงานการจัดการความรู้ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ สป.ทส. ได้แก่
          - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน (แนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติการบินป้องกันการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยบูรณาการอากาศยานกับภาคพื้นดิน) โดยมีสำนักการบินอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สกบ.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
          - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ตรวจสอบ เฝ้าระวัง กำกับ ควบคุม และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ) โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
          - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากลไกและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับ ปรับตัว และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ (แนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก) โดยมีสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ
          - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล) โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัด สป.ทส. ส่วนกลาง จำนวน 11 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ (ยกเว้น สำนักบริหารกลาง และสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์)
         
          ทั้งนี้ การจัดการความรู้ของ สป.ทส. เป็นการปฏิบัติตามแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาองค์การภายใต้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้นำมากำหนดเป็นตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการในมิติการพัฒนาองค์กรให้หน่วยงานราชการดำเนินงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ซึ่งได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ด้วยการสร้างกระบวนการจัดการความรู้ เริ่มตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของ สป.ทส. (KM Team สป.ทส.) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สพบ.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานแกนหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยที่ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนจัดการความรู้ผ่านกิจกรรม อาทิ การจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้การปฏิบัติที่เกิดเป็นความรู้ใหม่ที่นำไปพัฒนาการทำงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในหรือภายนอกสังกัด สป.ทส. รวมถึงการส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์