กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Natural Resources and Environment
ตัวอักษรขนาดปกติตัวอักษรขนาดปานกลางตัวอักษรขนาดใหญ่
หน้าหลัก > ข่าวสารกระทรวง > ข่าวเด่น ทส. > ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้”
ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้”

         กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ นำไปสู่ระบบการปรับเปลี่ยนการบริหาร และวิธีการทำงาน ที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ของกระทรวงฯ อย่างต่อเนื่อง และเพื่อปฏิรูปภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงตามที่รัฐบาล และคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) คาดหวัง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19- 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
         โดยในวันนี้ (19 มิถุนายน 2560) นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายและบรรยายพิเศษการปฏิรูปด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยกล่าวว่า ภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นเรื่องที่รัฐบาล และ คสช. ให้ความสำคัญ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยนอกจากจะปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานแล้ว สิ่งที่จะขับเคลื่อนต่อไปคือการปฏิรูประบบบริหารทรัพยากรป่าไม้ รวมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามมติ ครม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงฯ ดำเนินการในเรื่อง ปยป. ด้านทรัพยากรป่าไม้ นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงฯ ยังได้ให้แนวทางในการดำเนินงานในการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ ดังนี้
          - การปรับบทบาท ปรับโครงสร้างองค์กรต้องดำเนินการให้มีประสิทธิภาพภายใต้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างจำกัด และต้องทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
         - ให้ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ และทรัพยากรป่าไม้เป็นที่ตั้ง
         - อย่ายึดถือความเป็นตัวตนหรือหน่วยงาน เพราะจะทำให้การปรับปรุงโครงสร้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้
         - การดำเนินการต้องทำให้มีประสิทธิภาพโดยไม่ยึดถือปัญหา อุปสรรคในอดีต
        ทั้งนี้ การประชุมในครั้งนี้ มีการอภิปรายในหัวข้อ การปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ โดยผู้เข้าร่วมอภิปรายประกอบด้วย ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ดร.มณทิพย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน, ดร.ศศิน เฉลิมลาภ, ดร.สุรเชษฐ์ เชษฐมาศ และ ดร.อุทิศ กุฎอินทร์ การบรรยายหัวข้อแนวทางการจัดทำ/ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งกลุ่มกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานในภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ และการรับฟังความคิดเห็นและปฏิรูปโครงและระบบบริหาร ของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้แทนจากหน่วยงานกรมอื่นๆในสังกัดกระทรวงฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมทำแผนแม่บทและ แผนบริหารจัดการให้กับหน่วยงานด้านป่าไม้ องค์กรภาคเอกชน NGO และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารงานกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้องกับด้านป่าไม้ และสำนักงาน ก.พ.ร. ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น จำนวน 300 คน
         อนึ่ง การจัดการประชุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก พรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 33 ซึ่งให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน โดยคำนึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี เงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ดำเนินการปรับปรุงภารกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้างและอัตรากำลังของหน่วยงานให้สอดคล้องกัน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้มีการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้เกิดการปฏิรูปการทำงาน ส่งผลให้สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง ตามที่รัฐบาลและคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ (คสช.) คาดหวัง และให้ทุกส่วนราชการพิจารณาปรับปรุงภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน และอัตรากำลังให้มีบทบาทในการเป็นผู้กำกับ ดูแลมากขึ้น
   
 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนสัตว์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน)
 
 
   เกี่ยวกับกระทรวง    ข่าวสารกระทรวง    บริการประชาชน    สาระน่ารู้ ทส.    ลิงค์เว็บไซต์หน่วยงาน
 
 
เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ นโยบายเว็บไซต์และการปฏิเสธความรับผิด | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความปลอดภัย
© 2554 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่อยู่ อาคารกรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2278-8500 โทรสาร 0-2298-5735 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ webmaster@mnre.go.th
เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน IE 9 ขึ้นไปเท่านั้น ขนาดหน้าจอ 1366x768 pixel
ดูแผนที่บน Google Map    ipv6 ready Level Triple-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!
Facebook กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Twitter กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์